Pan Krokodyl - promocje

Kids Market z Panem Krokodylem

Zapraszamy na Kids Market :)

Będziemy tam i my :) z lekcjami higieny jamy ustnej i różnymi poradami - dla dzieci i nie tylko :)

Zapraszamy :)
 


Promocja do końca 2015 :)

Droga Pacjentko / Drogi Pacjencie :)
Już od 16.11.2015 mamy dla Ciebie wspaniałą promocję, która potrwa aż do końca roku! Nie zwlekaj i zapisz się już od najbliższego poniedziałku :)

W naszej ofercie znajdziesz: 50 % zniżki na wybielanie - zabiegi profilaktyczne i higieniczne - czyli skaling, piaskowanie polishing - 20 % zniżki.

Specjalna oferta dla dzieci - malowanie lakierem - 50 zł.

Zapraszamy :)


Konkurs plastyczny dla dzieci "Twój Pan Krokodyl"

 Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z nagrodami "Twój Pan Krokodyl" :)
Nagrody główne - 10 biletów do warszawskiego ZOO :)

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu "Twój Pan Krokodyl"

1. Organizatorem Konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Twój Pan Krokodyl”
(dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny Pan Krokodyl (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin a wszelkie materiały mają jedynie charakter informacyjny.

3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora (ul. Ząbkowska 23/25 lok.6, Warszawa oraz na stronie internetowej www.pankrokodyl.pl oraz na profilu Organizatora na Facebooku (www.facebook.com/PanKrokodylWarszawa)

4. Celem Konkursu jest promocja prac plastycznych dzieci. Konkurs ma na również na celu stworzenie bazy ciekawych prac, które zostaną wykorzystane do działań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Organizatora.

5. Uczestnicy Konkursu - w Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku poniżej 18 roku życia.

6. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w konkursie.

6.1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej interpretującej hasło: „Twój Pan Krokodyl”- pracy pokazującej zwierzęta - krokodyla / krokodyle w różnych odsłonach.

6.2. Forma wykonania prac – technika dowolna płaska (np. rysunek, obraz, wycinanka, wyklejanka, itp.), w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.

6.3. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę (nie dopuszcza się prac zbiorowych). Prac nie należy oprawiać. Prace powinny być nadsyłane na adres pocztowy:
Dr Joanna Rąpała, Gabinet „Pan Krokodyl”, ul. Ząbkowska 23/25 lok.6, 03-736 Warszawa

6.4. Na odwrocie praca konkursowa powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego oraz telefoniczny numer kontaktowy. Nadsyłający pracę wyraża zgodę na przetwarzanie, przez Organizatora konkursu, danych osobowych nadsyłającego pracę oraz autora pracy, w celu jego umieszczenia, na stronie www.pankrokodyl.pl , na profilu Organizatora na Facebooku (www.facebook.com/PanKrokodylWarszawa) lub innym „medium elektronicznym” wykorzystywanym przez Organizatora.

6.5. Nadsyłający pracę potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich w związku z przekazaną Organizatorowi Pracą konkursową.

6.6. Brak podpisu przedstawiciela ustawowego dziecka na odwrocie pracy powoduje niedopuszczenie pracy do udziału w Konkursie.

6.7. Przekazanie pracy konkursowej wraz z podpisem na odwrocie pracy Uczestnika jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

6.8. Prace nadesłane na konkurs bez wypełnionej i podpisanej metryczki na odwrocie pracy, o której mowa powyżej lub niespełniające kryteriów takich jak w szczególności: nieodpowiedni format, grupowe wykonanie, stwierdzone powielenie lub kopia innej pracy, nie będą brały udziału w Konkursie.

6.9. Prace nadesłane do udziału w Konkursie nie będą zwracane przez Organizatora, także w przypadku niedopuszczenia ich do udziału w Konkursie oraz w sytuacji wskazanej w pkt 7.

7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

8. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego Konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

9. Kryteria oceny prac konkursowych

9.1. Każda praca konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów:

9.1.1. zgodność z tematyką i jej trafne przedstawienie;

9.1.2. dobór techniki oraz walory estetyczne pracy;

9.1.3. oryginalność pomysłu.

10. Czas trwania Konkursu

10.1. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 01.06 do 14.06.2015 r. z podziałem na:

10.1.1. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2015 r.

10.1.2. zgłaszanie prac konkursowych na adres pocztowy Organizatora – w terminie od dnia 01.06 do dnia 08.06 2015 r.

10.1.3. ocena prac finałowych przez kapitułę Konkursu – złożoną z lekarzy – stomatologów pracujących w siedzibie Organizatora od dnia 08.06. do dnia 11.06.2015 r.

10.1.4. rozstrzygnięcie konkursu - wybór prac nagrodzonych przez kapitułę Konkursu– 11.06.2015 r.

10.1.5. publikacja prac finałowych – 12.06.2015 r.

10.1.6. nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu osobiście przez Organizatora w dniu 13.06, godz. 11.00 podczas spotkania w warszawskim ZOO

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona www.pankrokodyl.pl , profil Organizatora na Facebooku (www.facebook.com/PanKrokodylWarszawa),

12. Nagrody

12.1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.

12.1.2. Organizator przewiduje 10 nagród głównych – 10 biletów jednorazowego wejścia do warszawskiego ZOO wraz z t-shirtami promocyjnymi Organizatora (adres: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3 03-461 WARSZAWA) dla laureatów Konkursu oraz 10 biletów jednorazowego wejścia dla opiekunów prawnych każdego z laureatów

12.1.3. Nagrody, o których mowa w pkt 12.1.2 – zostaną przekazane laureatom Konkursu osobiście przez Organizatora w dniu 13.06, godz. 11.00 podczas spotkania w warszawskim ZOO

13. W przypadku gdy Praca konkursowa będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracownik zgłaszający Uczestnika do Konkursu oświadcza, że Uczestnik jest jego wyłącznym autorem i z chwilą jej przekazania do Organizatora udziela nieodpłatnie, Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, niewyłącznej licencji, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworów, na wskazanych poniżej polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu; zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalano – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w innym sposób niż wymienione – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci oraz internet. Na Organizatora przechodzi własność egzemplarzy, na których utrwalona została praca konkursowa.

14. Opiekun prawny zgłaszający Uczestnika do Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich w związku z przesłaną Organizatorowi pracą konkursową.

15. Pracownik zgłaszający Uczestnika do Konkursu, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) udziela Organizatorowi zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika Konkursu, na czas trwania konkursu oraz na okres trzech lat licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie www.pankrokodyl.pl , profilu Organizatora na Facebooku (www.facebook.com/PanKrokodylWarszawa) lub innym „medium elektronicznym” wykorzystywanym przez Organizatora

16. Inne Postanowienia

16.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika lub jego prawnego opiekuna, w tym w szczególności złamania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika lub jego opiekuna prawnego z Konkursu oraz usunąć jego pracę konkursowa z internetu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika / jego opiekuna prawnego za jego wykluczenie z Konkursu.

16.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

16.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

16.4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy -kodeks cywilny.
 

 

 Promocja Walentynkowa

Informacje o promocji są dostępne na naszym profilu na Facebooku :)