Karta Praw Pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA

1. Prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.)

2. Prawo do informacji o przysługujących prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta")

3. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy dentystów i pielęgniarki, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. (art. 6 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty"; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej")

4. Prawo do żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Żądanie pacjenta, jak również odmowa spełnienia żądania powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

5. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) Pacjenci z ostrym bólem i po urazach są przyjmowani poza kolejnością.

6. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku na żądanie pacjenta. W sytuacji gdy rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

8. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

10. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

11. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona: a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, b) poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, e) na informatycznym nośniku danych. (art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

12. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

13. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

14. Prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

15. Prawo do złożenia skargi na lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))

16. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie. (§13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400))

17. Prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za

wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

SZCZEGÓLNE PRAWA MAŁOLETNICH I OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

1. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania. (art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

2. Pacjentowi, który ukończył 16 lat, lekarz ma obowiązek udzielić przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. (art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

3. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

4. W zastępstwie pacjenta małoletniego (powyżej 16 roku życia - w przypadku braku decyzji, a poniżej 16 roku życia - w każdym przypadku), pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, zgodę taką ma prawo wyrazić jego przedstawiciel ustawowy (tzw. „zgoda zastępcza"). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

5. Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. (art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

6. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 lat, wymagana jest również (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

7. Udział małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat bądź też nie ukończył 16 lat/ jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda. (art. 25 ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

8. W celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przysługuje prawo do zapewnienia udziału w przedmiotowym badaniu, personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem. (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))

W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych) czynne pn.–pt. 9:00–21:00

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa sekretariat@bpp.gov.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma AUTORSKI PRZYJAZNY GABINET STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY „PAN KROKODYL" JOANNA GRUSS, PAWEŁ FOGT S.C. zwany dalej Pan Krokodyl, dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych w Pan Krokodyl w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii i stomatologicznych badań rentgenowskich. Celem Polityki prywatności jest dostarczenie właścicielom danych osobowych przetwarzanych w Pan Krokodyl niezbędnych informacji o sposobie ich przetwarzania, prawach właścicieli danych i metodach zabezpieczania danych osobowych.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki prywatności termin: „Pani/Pan" może być zastąpiony określeniami „Ty, Wy" a termin „Administrator" może być zastąpiony określeniem „My".
Termin „RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Autorski Przyjazny Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny „Pan Krokodyl" Joanna Gruss, Paweł Fogt s.c.

Dane Administratora:
Dane teleadresowe:
Autorski Przyjazny Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny „Pan Krokodyl"
Joanna Gruss, Paweł Fogt s.c.
ADRES: UL. Ząbkowska 23/25 lok.6, 03-736 Warszawa
Tel. 22 698 03 38
Adres e-mail: pankrokodyl@pankrokodyl.pl
WWW.PANKROKODYL.PL

2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką?
Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub stosowanymi przez nas zasadami zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych, lub gdy zasady te nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 • Telefon: +48505723363,
 • Adres e-mail: pankrokodyl@pankrokodyl.pl
 • Adres: ul. Ząbkowska 23/25 lok.6, 03-736 Warszawa (z dopiskiem – „Dla IODO")

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni mgr Monika Wojtal

3. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane? Jakie dane przetwarzamy?
W Pan Krokodyl przetwarzamy następujące grupy danych osobowych:

 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii pacjentów
 • Dane zwykłe osób upoważnionych przez pacjentów do otrzymywania dokumentacji i informacji o stanie zdrowia
 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii kandydatów do pracy, pracowników i osób realizujących zadania w Pan Krokodyl w oparciu o umowy cywilno – prawne
 • Dane zwykłe dostawców, jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Dane zwykłe osób kontaktujących się z Pan Krokodyl z wykorzystaniem poczty elektronicznej
 • Dane zwykłe i dane szczególnych kategorii w postaci wizerunku utrwalanego w trakcie realizacji monitoringu wizyjnego.

Informacje zawierające Państwa dane osobowe pozyskujemy:

 • w wypadku danych pacjentów i osób upoważnionych przez pacjentów, bezpośrednio podczas pierwszych etapów realizacji świadczeń medycznych: rejestracji osobistej lub elektronicznej oraz na bieżąco, podczas udzielania świadczeń medycznych w Pan Krokodyl,
 • w wypadku danych kandydatów do pracy, pracowników lub osób realizujących zadania w oparciu o umowy cywilno - prawne, bezpośrednio od tych osób drogą osobistą, mailową lub pocztową,
 • w wypadku danych dostawców, bezpośrednio od dostawców podczas realizacji procesu zaopatrzenia Pan Krokodyl w materiały, sprzęt i usługi,
 • w wypadku danych z poczty elektronicznej, bezpośrednio od osób kontaktujących się tą drogą,
 • w wypadku danych z monitoringu, z zapisów cyfrowych urządzeń rejestrujących obraz.

Pan Krokodyl przykłada szczególną uwagę do rzetelności Państwa danych, dlatego podczas ich zbierania, będziemy sprawdzać ich poprawność z dokumentem zawierającym zdjęcie, przedstawionym przez Państwa. Okresowo będziemy prosić o aktualizację posiadanych danych. Także Państwo możecie zaktualizować informacje o sobie, w każdej chwili. W celu aktualizacji danych prosimy o kontakt z recepcją.
Państwa dane osobowe gromadzone są w formie elektronicznej i papierowej.

4. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?
W zależności od zakresu podanych przez Państwa danych teleadresowych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę internetową.
Dane kontaktowe Pan Krokodyl dostępne są w niniejszym dokumencie, materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej Pan Krokodyl.
Podczas kontaktu z naszej strony będziemy Państwa prosić o podanie informacji pozwalających zidentyfikować Państwa osoby.

5. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

 • rejestracji dla potrzeb udzielanych świadczeń medycznych;
 • wystawiania dokumentów sprzedaży usług medycznych;
 • wypełnienia wymagań dotyczących pracodawcy;
 • realizacji świadczeń medycznych;
 • prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie;
 • komunikacji z Państwem w sprawach związanych z realizowanymi świadczeniami medycznymi.

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 • zaopatrzenie;
 • wysyłka korespondencji;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków;
 • bezpieczeństwo osób i mienia;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności;
 • wywiązywania się z obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę przez wymagania prawne, takich jak prowadzenie rachunkowości, wystawianie faktur, itp.

6. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
Nasza działalność związana z przetwarzaniem danych osobowych jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie z:

 • Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  • Dane pacjentów i osób upoważnionych – RODO art. 6 - 1b oraz art. 9 – 2h
  • Dane kandydatów do pracy i pracowników – RODO art. 6 – 1 b, c oraz art. 9 – 2b
  • Dane dostawców – RODO art. 6 1 b
  • Dane osób kontaktujących się drogą mailową – RODO art. 6 – 1a, b
  • Dane z monitoringu – RODO art. 6 – 1d oraz RODO art. 9 – 2c

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Dane pacjentów musimy przechowywać zgodnie z Ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres nie krótszy niż 20 lat i nie dłuższy niż 30 lat od końca roku, w którym zakończono realizację świadczeń medycznych na Państwa rzecz.
Państwa dane nie mogą być usunięte przed ustalonym okresem, w związku z tym nie przysługuje Państwu prawo przewidziane w RODO – prawo do wnioskowania o usunięcie danych lub o „bycie zapomnianym". Jest to cecha ochrony danych specyficzna dla branży medycznej, w której obwiązują równorzędne do RODO przepisy prawne w zakresie przechowywania dokumentacji medycznej.
Okresy przechowywania danych osobowych innych grup przetwarzanych w Pan Krokodyl określone są w dokumencie „Retencja danych", dostępnym u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale do realizacji świadczeń medycznych niezbędne jest zebranie danych osobowych. Podanie danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Polityki prywatności jest warunkiem realizacji świadczeń medycznych.
Na etapie rejestracji on – line (zapisy przez internet lub telefon) możemy zbierać Państwa dane w ograniczonym zakresie – imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
Podanie danych innych niż dane medyczne jest wymogiem związanym z występowaniem Pan Krokodyl w roli pracodawcy, strony umowy cywilno - prawnej.
Teren Pan Krokodyl jest objęty monitoringiem wizyjnym. Celem stosowania monitoringu jest bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się na terenie Pan Krokodyl.

9. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawnych lub podmiotom współpracującym z Pan Krokodyl w trakcie realizacji świadczeń medycznych.
Dane przekazywane są także na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do Sądu, jeśli wskutek postępowania Sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.
Podmioty współpracujące z Pan Krokodyl w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych są powiązane stosownymi umowami, zapewniającymi poufność Państwa danych osobowych. Na Państwa życzenie Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawi listę podmiotów, którym przekazywane są Państwa dane.
W wypadku konieczności przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, będziecie Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na tę czynność.

10. Jak chronimy Państwa dane?
Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu:

 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem;
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji w nim gromadzonych;
 • możliwości odtworzenia pozyskanych od Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub ich utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.

Pan Krokodyl wdrożyło system bezpieczeństwa danych osobowych zgodny z RODO, który jest nieustannie doskonalony.
Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne środki techniczne służące bezpieczeństwu danych, mechanizmy szyfrujące dane gromadzone w formie elektronicznej lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie danych osobowych, które byłoby niemożliwe do złamania.

11. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
Standardowo, nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednak w wypadku konieczności takiego przekazania, zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie pisemnej zgody na takie przekazanie.

12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka. Przetwarzając Państwa dane osobowe nie stosujemy profilowania, rozumianego jako prognozowanie Państwa preferencji, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, itp.

13. Monitoring
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu leczniczego, w Pan Krokodyl stosowany jest monitoring wizyjny.
Monitoring wizyjny obejmuje teren gabinetu. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu utrwalenia. Dostęp do nagrań posiadają wyłącznie Właściciele Pan Krokodyl.

14. Pliko cookies
Dla kontaktu z Państwem oraz dla potrzeb prowadzenia rejestracji internetowej pacjentów, Pan Krokodyl wykorzystuje firmową stronę internetową. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. plikach „cookies".
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową i przeznaczone są do usprawnienia korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej oraz optymalizacji korzystania ze strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać komputer osoby przeglądającej stronę internetową i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk korzystania ze strony www.
 • Pan Krokodyl wykorzystuje pliki cookies dla celu tworzenia statystyk korzystania ze strony internetowej. W przyszłości, możemy wykorzystywać pliki cookies do dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby z niej korzystającej, optymalizacji korzystania ze strony oraz działań marketingowych.
 • W trakcie korzystania ze strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne" (session cookies);
 • „stałe" (persistent cookies).

Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę www do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby przeglądającej stronę internetową przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej mogą być również w przyszłości wykorzystywane przez współpracujące z Pan Krokodyl podmioty, realizujące zadania w zakresie sprzedaży usług medycznych lub działań marketingowych.
Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdej chwili usunąć pliki „cookies" wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych.

15. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej.

16. Prawo właściwe
Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu oraz prawu Unii Europejskiej.

17. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?
Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych. Będziemy realizować następujące Państwa prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o przetwarzanych danych osobowych
Macie Państwo prawo do otrzymania informacji o Państwa Danych osobowych przetwarzanych przez nas.
Państwa wniosek o informację może obejmować żądanie:

 • otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane;
 • wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, czasu ich przechowywania;
 • wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych;
 • udostępnienia dokumentacji medycznej

Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji. Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od wpłynięcia wniosku. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż 2 tygodnie, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.
Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy, w tym danych gromadzonych w dokumentacji medycznej.
By rozpatrzyć Państwa wniosek może zajść konieczność podania przez Państwa informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Państwa dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Państwu takiej informacji.
Prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących
Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne, zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny, poprawimy dane. Mamy obowiązek poinformowania podmiotów, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
W wypadku, kiedy stwierdzicie Państwo, że Pan Krokodyl narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • telefon: 22 531 03 00;
 • adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;
 • adres: Prezes Urzędu, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelkie sprawy, wnioski, skargi związane z ochroną danych osobowych prosimy składać na ręce Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pan Krokodyl – tel. +48 505723363, email: pankrokodyl@pankrokodyl.pl

© Pan Krokodyl Autorski Przyjazny Gabinet Stomatologiczno - Protetyczny
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 606 724 665

Chcę zadzwonić teraz


Lub skorzystaj z poniższego formularza

Easy Contact by WebReklama