Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 udostępnia się w szczególności na wniosek:

a. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;


b. podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

c. organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

d. Ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

e. organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f. zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a. do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;

b. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

c. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4 pkt 2 podmiot leczniczy nie pobiera opłaty.

© Pan Krokodyl Autorski Przyjazny Gabinet Stomatologiczno - Protetyczny
Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 606 724 665

Chcę zadzwonić teraz


Lub skorzystaj z poniższego formularza

Easy Contact by WebReklama